FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:03, ngày 4 tháng 12 năm 2017101.99.59.47 (tường)‎ . . (214 byte) (+214)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “ HƯƠNG HOÀN TOÀN TIN BÔRISKA LÀ 1 THÁNH NHÂN TỪ SAO HỎA  CÒN  NGÀI LÝ HỒNG CHÍ  CÓ PHẢI LÀ VỊ  THẦN ĐÃ XUẤT HIỆN  …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.