FANDOM


 
Dòng 43: Dòng 43:
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Những Sự An Bài Thần Thánh]
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Những Sự An Bài Thần Thánh]
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự trượt xuống ]
trượt xuống ]
 
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên Hà]
Hà]
 
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất]
thẳng hàng của   Trái Đất]
 
   
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi         ]
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi         ]
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy trôn ốc ]
trôn ốc ]
 
   
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể  ]
 
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể  ]
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế]
những người trợ giúp của Thượng Đế]
 
   
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa
+
[http://vi.thegioingoaikia.wikia.com/wiki/Nh%E1%BB%AFng_s%E1%BB%B1_an_b%C3%A0i_th%E1%BA%A7n_th%C3%A1nh Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ]       
trẻ giác ngộ]       
 
   
 
Các bạn là các Chúa Sáng Tạo          47
 
Các bạn là các Chúa Sáng Tạo          47

Bản hiện tại lúc 09:03, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Nhà ngoại cảm Sal Rachele đã cho ra đời 3 cuốn sách mang tên

- THE FOUNDERS

- EARTH CHANGES AND 2012

- EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác

Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

Trong các cuốn sách này nói nhiều về các thông điệp mà nhà ngoại cảm Sal Rachele đã nghe được từ các bậc thần linh về sự biến đổi của trái đất. Mục lục dưới đây:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 

Một bình luận về phương pháp trao truyền

Một cái nhìn vào tương lai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO 

Các Đấng Sáng Tạo

Buổi bình minh mới      

Sự tốt nghiệp       

Một cuộc hành trình vào tương lai   

Một nét đại cương về ba Trái Đất song song       

Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể 

Vượt qua cánh cổng 2012      

PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO     

Dẫn nhập   

Những Sự An Bài Thần Thánh

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự trượt xuống 

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên Hà

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động thẳng hàng của Trái Đất

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi        

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy trôn ốc

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể 

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ những người trợ giúp của Thượng Đế

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ       

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo          47

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 48

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo   49

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo     50

Khám phá các thế giới bên ngoài      50

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn        51

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 52

Sự trở lại mật độ 7         53

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo     53

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7    54

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7          55

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh      56

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất  57

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn  60

Hoàn thành nghiệp        60

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật        62

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn     63

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động        64

Khuôn Mẫu Chủ Yếu    65

Tính tự nhiên của sự vô tận     65

PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68

Khởi nguyên của sự sống        68

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 1       70

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 2       73

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 3       77

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 4       80

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 5       83

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 6       86

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 7       90

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 8       95

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 9       98

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 10     102

PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI    107

Dẫn nhập    107

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn        111

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất      118

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi        122

Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác       124

PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG       126

NGƯỜI NHẬP XÁC    

Dẫn nhập    126

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn   126

Sự hợp nhất linh hồn     131

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại        132

các mảnh hồn của những người khác

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 133

Các linh hồn sinh đôi     134

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn         135

Những gia đình hồn mở rộng   136

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn        138

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 138

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện         139

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần    140

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất       141

PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH      143

TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI      

Dẫn nhập    143

Bản chất của các dòng thời gian        143

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất    144

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian     145

hiện tại       

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp  145

Người ngoài hành tinh phản loạn      146

Các chủng tộc sao trên Trái Đất       148

Những người Orion sáng và đen tối  149

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral        151

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất  151

Ảo ảnh về Thiên Đàng   156

Vai trò của những người Sirius         156

Ảnh hưởng của những người Illuminati      157

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus       161

Những âm mưu nổi tiếng - Sự thật hay bịa đặt     165

PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 175

Dẫn nhập    175

Một giải thích về sự thăng lên 177

Các cơ cấu của sự thăng lên     179

Trải nghiệm về các mật độ cao hơn   180

Các trải nghiệm của sự thăng lên      181

Mô hình 24 chuỗi DNA 185

Sự quan tâm đến môi trường   186

Nói thêm về DNA 186

Hệ thống luân xa  187

Sự thiền định        189

PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ 190

SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN   

Dẫn nhập    190

Lắng nghe thân thể bạn  191

Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm          191

Sự tăng trưởng linh hồn 192

PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÕNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI   198

Một cái nhìn cơ bản về tương lai       198

Trải nghiệm ngưỡng cửa 2012 199

Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4 201

Góc nhìn từ dưới lên      204

Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ          205

Giai đoạn 2012 đến 2013        206

Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013        207

Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ  208

Năm 2014   209

Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng   211

Giai đoạn 2014 - 2016   211

Thế giới chết chóc mật độ 3     213

Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện        215

Sao Chổi năm 2017       216

Các năm từ 2018 đến 2020     218

Các năm từ 2020 đến 2030     219

Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030         220

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 - 2100       222

PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN         223

Dẫn nhập    223

Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy         225

Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian      226

Những thay đổi trong bản chất của thời gian       227

Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn     229

Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy”   231

Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn        232

Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai         232

Bản chất thực sự của nghiệp    233

Nói thêm về các đời sống song song 234

Ba dòng thời gian trội của Trái Đất  237

PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG     241

Tư tưởng của sự chuyển đổi    241

Sự thức tỉnh tâm linh     241

Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn      242

Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ     243

Sự thanh lọc trên Trái Đất       244

Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất          245

Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong   247

Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 249

Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm  250

Tính phức tạp của tự do ý chí 251

Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3   251

Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4   255

Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ     256

Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên    257

Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn       258

Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 261

Thiền định Alpha - Theta        262

Tái lập trình tiềm thức   262

Tha thứ và buông bỏ     263

Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần         264

Kỹ thuật Rebirthing       265

Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn     265

Sự giải phóng các thân thể ether và astral  266

Hàn gắn dòng thời gian  267

Hàn gắn dòng thời gian ngược 268

Kết nối dòng thời gian tương lai        269

Phương tiện ánh sáng Merkabah       270

Những triệu chứng gene của sự thăng lên    271

Năng lượng trẻ trung và vô hạn        274

Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn - Các cơ cấu của sự thăng  275

lên    

Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên      277

Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng     279

Gọi lại đời sống quá khứ         281

Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh  283

Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 286

Hai bước tiến, một bước lùi     290

Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên   291

Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên     297

Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng         298

Những thói nghiện quá trình   298

Các thói nghiện chất      301

PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI      307

Dẫn nhập    307

Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh       308

Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời     310

Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người      310

Các đường lưới và các đường ley       313

Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất      315

Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 319

Sự ô nhiễm điện từ         321

Những thay đổi của khí hậu    321

Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội  324

Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt  325

Khô hạn và lụt lội 326

Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác     327

Lượng mưa nhiều và ít   328

Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực         329

Đói và khát trong loài người   330

Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán    331

Những trận động đất và phun trào núi lửa 332

Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa     334

Những sự thay đổi của đường bờ biển        337

Di cư khỏi các thành phố ven biển    337

Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao    339

Những thay đổi đối với hệ động thực vật   340

Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới      342

Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 343

Nhận xét và tổng kết     346

PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ      347

Nền kinh tế nhị nguyên  347

Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp  348

Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất       349

Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 351

Các dấu hiệu của sự sụp đổ     352

Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông    355

Lịch trình sự sụp đổ       356

Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa 357

Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế     358

Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng    360

Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép     360

Đất đai (Bất động sản)   361

Các loại tiền tệ mới        362

Nói về sự ly khai  363

Nền kinh tế giác ngộ      364

Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế   366

Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế    367

Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi     369

PHẦN 14: CÁC CẤU TRÖC CHÍNH TRỊ 369

Dẫn nhập    369

Cuộc đại chiến cuối cùng         370

Khám phá chế độ độc tài         373

Vượt lên các “chủ nghĩa”         376

Một vài lời về quyền lực cá nhân      377

Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực        378

Sự lãnh đạo giác ngộ mới        381

Trật tự thế giới mới của Illuminati    383

Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ)    386

Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối        387

PHẦN 15: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 390

Dẫn nhập    390

Các ngôi làng sinh thái  390

Các cộng đồng tâm linh 391

Các công xã          392

Các cấu trúc cộng đồng khác   393

Làm thế nào để thành lập một cộng đồng   395

Nói thêm về các hội đồng        396

Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 397

Sống trong Thiên Đàng  398

Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng        399

PHẦN 16: VAI TRÕ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH   

CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ   402

THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT

Sứ mệnh và mục tiêu của loài người  402

Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ      404

Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên    405

Thể   

Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra       408

Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần        408

Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu”  410

Hội  Đồng  Ngân  Hà,  Những  Anh  Em  Trắng  Cao  Cả  (Great  White  411

Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần       

Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà    412

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên       415

Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và      420

giới chư thiên       

Trái Đất ngầm      422

Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 422

Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh    423

Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong         424

sự chuyển đổi      

Những lời tiên tri cụ thể 426

Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 427

Trở thành các công dân của Thiên Hà        429

PHẦN 17: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC       431

Dẫn nhập    431

Pleiades      431

Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời        432

Trái Đất      432

Kim Tinh    433

Mộc Tinh    434

Thổ Tinh    435

Alpha Centaurus  435

Tau Cetius  436

Fomalhaut  437

Thất Tinh   437

Các hội đồng cao cấp Pleiades 438

Hệ thống Orion    439

Betelguese   440

Rigel  441

Mintaka      442

Các hội đồng cao cấp Orion    442

Alpha Draconis    443

Những sinh mệnh Draconis đen tối   444

Những người Draconis sáng    444

Hội đồng cao cấp Draconis     445

Các thế giới Draconis     445

Zeta Reticulus      445

Những Người Essassani Và Hathor  446

Sirius 448

Sirius A      448

Sirius B      449

Andromeda 450

Các hội đồng Nebadon  451

Antares       452

Nibiru         452

Arcturus     453

Các hội đồng Aldebaran 454

Các hội đồng Alcyone    454

Hội Đồng Ngân Hà        455

Sao Bắc Cực         456

Lyra/Vega   456

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất      457

PHẦN 18: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 459

Dẫn nhập    459

Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học  459

Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi  460

Triết lý của sự thay đổi  463

PHẦN 19: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI        465

Dẫn nhập    465

Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo     466

Thuốc phiện của quần chúng   467

Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc         468

PHẦN 20: SỰ DUY LINH      470

PHẦN 21: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI    473

PHẤN 22: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI       478

Dẫn nhập    478

Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự   479

Sự hiện ra Trái Đất mới 480

PHẦN 23: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI  482

Dẫn nhập    482

Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến        483

Khủng hoảng năng lượng        484

Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên     484

Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 486

Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế         488

Một chút về NESARA   489

PHẦN 24: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ     493

Dẫn nhập    493

Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm        495

Các công nghệ thay thế đang tồn tại 495

Năng lượng mặt trời       496

Thủy điện   496

Năng lượng gió     497

Các cục pin nhiên liệu hydrogen       498

Xăng sinh học      498

Các phương tiện và máy móc cải tiến         498

Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy      499

năng 

Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất         499

Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 500

Các công nghệ mới         501

Nhiệt hạch lạnh    501

Radionics    502

Trọng lực và điện từ       502

Đo lường tư tưởng          504

Công nghệ điểm không  506

Điểm không và các chiều kích 506

Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ        506

Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 511

Sự phân hóa bên trong loài người     511

Nói thêm nữa về công nghệ điểm không     515

Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity       518

Năng lượng cho nhà ở và công việc   519

Các hệ thống nông nghiệp mới          520

Nền kiến trúc khai sáng 522

Những loại vật liệu xây dựng  524

Các thành phố của tương lai    525

Những thiết bị giao thông mới 526

Du hành xuyên thời gian và không gian     527

Những tiến bộ trong y học       531

Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi  536

Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi       538

PHẦN 25: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI         540

Dẫn nhập    540

Di truyền học       540

Các mã và các khóa DNA       541

Chuỗi DNA 542

Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn       544

PHẦN 26: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN    547

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất        547

Luật hấp dẫn        547

Sáng tạo thực tại của bạn        548

PHẦN 27: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN        551

Dẫn nhập    551

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song     551

Phần 28: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD   555

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 1         555

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 2         558

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 3         562

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 4         565

Phần 29: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 567

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 1    567

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 2    571

KẾT LUẬN          575

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.