FANDOM


Dòng 12: Dòng 12:
   
 
Trong các cuốn sách này nói nhiều về các thông điệp mà nhà ngoại cảm Sal Rachele đã nghe được từ các bậc thần linh về sự biến đổi của trái đất. Mục lục dưới đây:
 
Trong các cuốn sách này nói nhiều về các thông điệp mà nhà ngoại cảm Sal Rachele đã nghe được từ các bậc thần linh về sự biến đổi của trái đất. Mục lục dưới đây:
{| class="MsoNormalTable"
 
 
|
 
<nowiki> </nowiki>'''Đề mục'''
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>'''LỜI NÓI ĐẦU'''
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Một bình luận về phương pháp trao truyền
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Một cái nhìn vào tương lai
 
 
|-
 
|
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG
 
<nowiki> </nowiki> SÁNG TẠO'''
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Các Đấng Sáng Tạo
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Buổi bình minh mới
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự tốt nghiệp
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Một cuộc hành trình vào tương lai
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Một nét đại cương về ba Trái Đất song song
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập
 
<nowiki> </nowiki> thể
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Vượt qua cánh cổng 2012
 
 
|-
 
|
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ
 
<nowiki> </nowiki> SÁNG TẠO'''
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Dẫn nhập
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Những Sự An Bài Thần Thánh
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự
 
<nowiki> </nowiki> trượt xuống
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi
 
<nowiki> </nowiki> Thiên Hà
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến
 
<nowiki> </nowiki> động thẳng hàng của
 
 
|}
 
   
  +
MỤC LỤC
   
  +
LỜI NÓI ĐẦU 
   
{| class="MsoNormalTable"
+
Một bình luận về phương pháp trao truyền
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Trái
 
<nowiki> </nowiki> Đất
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy
 
<nowiki> </nowiki> trôn ốc
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập
 
<nowiki> </nowiki> thể
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ
 
<nowiki> </nowiki> những người trợ giúp
 
|-
 
| rowspan="2" |
 
<nowiki> </nowiki>của
 
<nowiki> </nowiki> Thượng Đế
 
|-
 
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những
 
<nowiki> </nowiki> đứa trẻ giác ngộ
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Các bạn là các Chúa Sáng Tạo
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa
 
<nowiki> </nowiki> Sáng Tạo
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Khám phá các thế giới bên ngoài
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự trở lại mật độ 7
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng
 
<nowiki> </nowiki> Tạo
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi
 
<nowiki> </nowiki> đã đạt tới mật độ 7
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Hoàn thành nghiệp
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các
 
<nowiki> </nowiki> nhóm hồn
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn
 
<nowiki> </nowiki> hạ thấp rung động
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Khuôn Mẫu Chủ Yếu
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Tính tự nhiên của sự vô tận
 
|-
 
|
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI
 
<nowiki> </nowiki> VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT'''
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Khởi nguyên của sự sống
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 1
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 2
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 3
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 4
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 5
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 6
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 7
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 8
 
|-
 
|
 
<nowiki> </nowiki>Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 9
 
|}
 
   
  +
Một cái nhìn vào tương lai
   
  +
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO 
   
{| class="MsoNormalTable"
+
Các Đấng Sáng Tạo       20
+
|
+
Buổi bình minh mới       26
<nowiki> </nowiki>Lịch sử
+
<nowiki> </nowiki> Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 10
+
Sự tốt nghiệp        26
|-
+
|
+
Một cuộc hành trình vào tương lai    28
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ'''
+
<nowiki> </nowiki> CHU KỲ ĐẠI'''<nowiki/>'''
+
Một nét đại cương về ba Trái Đất song song        29
|-
+
|
+
Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập
<nowiki> </nowiki>Dẫn nhập
+
thể  30
|-
+
|
+
Vượt qua cánh cổng 2012       30
<nowiki> </nowiki>Các xúc tác cho sự thay đổi lớn
+
|-
+
PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO      33
|
+
<nowiki> </nowiki>Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái
+
Dẫn nhập    33
<nowiki> </nowiki> Đất
+
|-
+
Những Sự An Bài Thần Thánh         38
|
+
<nowiki> </nowiki>Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự
|-
+
trượt xuống         38
|
+
<nowiki> </nowiki>Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên
|-
+
Hà    40
|
+
|-
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động
|
+
thẳng hàng của   41
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP'''
+
<nowiki> </nowiki> NHẤT LINH HỒN, NHỮNG'''<nowiki/>'''
+
Trái Đất     
|-
+
| rowspan="2" |
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi         41
<nowiki> </nowiki>'''NGƯỜI NHẬP XÁC'''
+
|-
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy
+
trôn ốc 42
|-
+
|
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể  42
<nowiki> </nowiki>Dẫn nhập
+
|-
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ
|
+
những người trợ giúp    44
<nowiki> </nowiki>Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn
+
|-
+
của Thượng Đế    
|
+
<nowiki> </nowiki>Sự hợp nhất linh hồn
+
Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa
|-
+
trẻ giác ngộ        46
|
+
<nowiki> </nowiki>Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã
+
Các bạn các Chúa Sáng Tạo          47
<nowiki> </nowiki> mất của các bạn và trả lại
+
|-
+
Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 48
| rowspan="2" |
+
<nowiki> </nowiki>các
+
Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo   49
<nowiki> </nowiki> mảnh hồn của những người khác
+
|-
+
Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng
+
Tạo     50
|-
+
|
+
Khám phá các thế giới bên ngoài      50
<nowiki> </nowiki>Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái
+
<nowiki> </nowiki> Đất
+
Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn        51
|-
+
|
+
Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 52
<nowiki> </nowiki>Các linh hồn sinh đôi
+
|-
+
Sự trở lại mật độ 7         53
|
+
<nowiki> </nowiki>Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn
+
Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo     53
|-
+
|
+
Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7    54
<nowiki> </nowiki>Những gia đình hồn mở rộng
+
|-
+
Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã
|
+
đạt tới mật độ 7          55
<nowiki> </nowiki>Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh
+
<nowiki> </nowiki> hồn
+
Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh      56
|-
+
|
+
Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất  57
<nowiki> </nowiki>Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện
+
|-
+
Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58
|
+
<nowiki> </nowiki>Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện
+
Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn thấp hơn  60
|-
+
|
+
Hoàn thành nghiệp        60
<nowiki> </nowiki>Những sự chuyển đổi linh hồn một phần
+
|-
+
Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật        62
|
+
<nowiki> </nowiki>Vai trò của những người nhập xác trong những thay
+
Các mẫu vật tuyệt chủng sự tái sinh của các nhóm
<nowiki> </nowiki> đổi của Trái Đất
+
hồn     63
|-
+
|
+
Điều xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ
|-
+
thấp rung động        64
|
+
<nowiki> </nowiki>'''PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH'''
+
Khuôn Mẫu Chủ Yếu    65
<nowiki> </nowiki> TRÊN VÀ XUNG QUANH'''<nowiki/>'''
+
|-
+
Tính tự nhiên của sự vô tận     65
| rowspan="2" |
+
<nowiki> </nowiki>'''TRÁI ĐẤT NHÓM ILLUMINATI'''
+
PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68
|-
+
+
Khởi nguyên của sự sống        68
|-
+
|
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 1       70
<nowiki> </nowiki>Dẫn nhập
+
|-
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 2       73
|
+
<nowiki> </nowiki>Bản chất của các dòng thời gian
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 3       77
|-
+
|
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 4       80
<nowiki> </nowiki>Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung
+
<nowiki> </nowiki> quanh Trái Đất
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 5       83
|-
+
|
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 6       86
<nowiki> </nowiki>Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với
+
<nowiki> </nowiki> Trái Đất thời gian
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 7       90
|-
+
| rowspan="2" |
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 8       95
<nowiki> </nowiki>hiện
+
<nowiki> </nowiki> tại
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 9       98
|-
+
+
Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 10     102
|-
+
|
+
PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI    107
<nowiki> </nowiki>Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính
+
<nowiki> </nowiki> sách không can thiệp
+
Dẫn nhập    107
|-
+
|
+
Các xúc tác cho sự thay đổi lớn        111
<nowiki> </nowiki>Người ngoài hành tinh phản loạn
+
|-
+
Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất      118
|
+
<nowiki> </nowiki>Các chủng tộc sao trên Trái Đất
+
Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi        122
|-
+
|
+
Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác       124
<nowiki> </nowiki>Những người Orion sáng và đen tối
+
|-
+
PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG       126
|
+
<nowiki> </nowiki>Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ
+
NGƯỜI NHẬP XÁC    
<nowiki> </nowiki> các thế giới Astral
+
|-
+
Dẫn nhập    126
|
+
<nowiki> </nowiki>Những người Draconis sángđen tối tương lai
+
Bản chất của các cụm hồnsự phân mảnh linh hồn   126
<nowiki> </nowiki> của họ trên Trái Đất
+
|-
+
Sự hợp nhất linh hồn     131
|
+
<nowiki> </nowiki>Ảo ảnh về Thiên Đàng
+
Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất
|}
+
của các bạn và trả lại        132
  +
  +
các mảnh hồn của những người khác
  +
  +
Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 133
  +
  +
Các linh hồn sinh đôi     134
  +
  +
Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn         135
  +
  +
Những gia đình hồn mở rộng   136
  +
  +
Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh
  +
hồn        138
  +
  +
Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 138
  +
  +
Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện         139
  +
  +
Những sự chuyển đổi linh hồn một phần    140
  +
  +
Vai trò của những người nhập xác trong những thay
  +
đổi của Trái Đất       141
  +
  +
PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH      143
  +
  +
TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI      
  +
  +
Dẫn nhập    143
  +
  +
Bản chất của các dòng thời gian        143
  +
  +
Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung
  +
quanh Trái Đất    144
  +
  +
Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với
  +
Trái Đất ở thời gian     145
  +
  +
hiện tại       
  +
  +
Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính
  +
sách không can thiệp  145
  +
  +
Người ngoài hành tinh phản loạn      146
  +
  +
Các chủng tộc sao trên Trái Đất       148
  +
  +
Những người Orion sáng và đen tối  149
  +
  +
Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các
  +
thế giới Astral        151
  +
  +
Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai
  +
của họ trên Trái Đất  151
  +
  +
Ảo ảnh về Thiên Đàng   156
  +
  +
Vai trò của những người Sirius         156
  +
  +
Ảnh hưởng của những người Illuminati      157
  +
  +
Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus       161
  +
  +
Những âm mưu nổi tiếng - Sự thật hay bịa đặt     165
  +
  +
PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 175
  +
  +
Dẫn nhập    175
  +
  +
Một giải thích về sự thăng lên 177
  +
  +
Các cơ cấu của sự thăng lên     179
  +
  +
Trải nghiệm về các mật độ cao hơn   180
  +
  +
Các trải nghiệm của sự thăng lên      181
  +
  +
Mô hình 24 chuỗi DNA 185
  +
  +
Sự quan tâm đến môi trường   186
  +
  +
Nói thêm về DNA 186
  +
  +
Hệ thống luân xa  187
  +
  +
Sự thiền định        189
  +
  +
PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ 190
  +
  +
SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN   
  +
  +
Dẫn nhập    190
  +
  +
Lắng nghe thân thể bạn  191
  +
  +
Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm          191
  +
  +
Sự tăng trưởng linh hồn 192
  +
  +
PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÕNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI   198
  +
  +
Một cái nhìn cơ bản về tương lai       198
  +
  +
Trải nghiệm ngưỡng cửa 2012 199
  +
  +
Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn
  +
mật độ 4 201
  +
  +
Góc nhìn từ dưới lên      204
  +
  +
Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ
  +
3 của họ          205
  +
  +
Giai đoạn 2012 đến 2013        206
  +
  +
Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013        207
  +
  +
Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ  208
  +
  +
Năm 2014   209
  +
  +
Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng   211
  +
  +
Giai đoạn 2014 - 2016   211
  +
  +
Thế giới chết chóc mật độ 3     213
  +
  +
Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện        215
  +
  +
Sao Chổi năm 2017       216
  +
  +
Các năm từ 2018 đến 2020     218
  +
  +
Các năm từ 2020 đến 2030     219
  +
  +
Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030         220
  +
  +
Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 - 2100       222
  +
  +
PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN         223
  +
  +
Dẫn nhập    223
  +
  +
Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô
  +
ấy         225
  +
  +
Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian      226
  +
  +
Những thay đổi trong bản chất của thời gian       227
  +
  +
Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian
  +
chắc chắn     229
  +
  +
Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy”   231
  +
  +
Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các
  +
bạn        232
  +
  +
Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai         232
  +
  +
Bản chất thực sự của nghiệp    233
  +
  +
Nói thêm về các đời sống song song 234
  +
  +
Ba dòng thời gian trội của Trái Đất  237
  +
  +
PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG     241
  +
  +
Tư tưởng của sự chuyển đổi    241
  +
  +
Sự thức tỉnh tâm linh     241
  +
  +
Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các
  +
bạn      242
  +
  +
Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ     243
  +
  +
Sự thanh lọc trên Trái Đất       244
  +
  +
Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên
  +
Trái Đất          245
  +
  +
Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong   247
  +
  +
Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 249
  +
  +
Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm
  +
Phàm  250
  +
  +
Tính phức tạp của tự do ý chí 251
  +
  +
Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn
  +
mật độ 3   251
  +
  +
Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4   255
  +
  +
Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ     256
  +
  +
Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang
  +
thăng lên    257
  +
  +
Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn       258
  +
  +
Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 261
  +
  +
Thiền định Alpha - Theta        262
  +
  +
Tái lập trình tiềm thức   262
  +
  +
Tha thứ và buông bỏ     263
  +
  +
Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần         264
  +
  +
Kỹ thuật Rebirthing       265
  +
  +
Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn     265
  +
  +
Sự giải phóng các thân thể ether và astral  266
  +
  +
Hàn gắn dòng thời gian  267
  +
  +
Hàn gắn dòng thời gian ngược 268
  +
  +
Kết nối dòng thời gian tương lai        269
  +
  +
Phương tiện ánh sáng Merkabah       270
  +
  +
Những triệu chứng gene của sự thăng lên    271
  +
  +
Năng lượng trẻ trung và vô hạn        274
  +
  +
Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn - Các
  +
cơ cấu của sự thăng  275
  +
  +
lên    
  +
  +
Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự
  +
thăng lên      277
  +
  +
Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi
  +
qua các cổng     279
  +
  +
Gọi lại đời sống quá khứ         281
  +
  +
Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm
  +
linh  283
  +
  +
Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh
  +
thần 286
  +
  +
Hai bước tiến, một bước lùi     290
  +
  +
Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang
  +
thăng lên   291
  +
  +
Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường
  +
thăng lên     297
  +
  +
Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng         298
  +
  +
Những thói nghiện quá trình   298
  +
  +
Các thói nghiện chất      301
  +
  +
PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI      307
  +
  +
Dẫn nhập    307
  +
  +
Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các
  +
hành tinh       308
  +
  +
Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời     310
  +
  +
Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con
  +
người      310
  +
  +
Các đường lưới và các đường ley       313
  +
  +
Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới
  +
của Trái Đất      315
  +
  +
Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 319
  +
  +
Sự ô nhiễm điện từ         321
  +
  +
Những thay đổi của khí hậu    321
  +
  +
Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội  324
  +
  +
Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc
  +
nghiệt  325
  +
  +
Khô hạn và lụt lội 326
  +
  +
Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác     327
  +
  +
Lượng mưa nhiều và ít   328
  +
  +
Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối
  +
lương thực         329
  +
  +
Đói và khát trong loài người   330
  +
  +
Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán    331
  +
  +
Những trận động đất và phun trào núi lửa 332
  +
  +
Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và
  +
phun trào núi lửa     334
  +
  +
Những sự thay đổi của đường bờ biển        337
  +
  +
Di cư khỏi các thành phố ven biển    337
  +
  +
Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao    339
  +
  +
Những thay đổi đối với hệ động thực vật   340
  +
  +
Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới      342
  +
  +
Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 343
  +
  +
Nhận xét và tổng kết     346
  +
  +
PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ      347
  +
  +
Nền kinh tế nhị nguyên  347
  +
  +
Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp  348
  +
  +
Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất       349
  +
  +
Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 351
  +
  +
Các dấu hiệu của sự sụp đổ     352
  +
  +
Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông    355
  +
  +
Lịch trình sự sụp đổ       356
  +
  +
Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh
  +
hoa 357
  +
  +
Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền
  +
kinh tế     358
  +
  +
Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn
  +
vàng    360
  +
  +
Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và
  +
lãi kép     360
  +
  +
Đất đai (Bất động sản)   361
  +
  +
Các loại tiền tệ mới        362
  +
  +
Nói về sự ly khai  363
  +
  +
Nền kinh tế giác ngộ      364
  +
  +
Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ
  +
của nền kinh tế   366
  +
  +
Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự
  +
chuyển đổi kinh tế    367
  +
  +
Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ
  +
chuyển đổi     369
  +
  +
PHẦN 14: CÁC CẤU TRÖC CHÍNH TRỊ 369
  +
  +
Dẫn nhập    369
  +
  +
Cuộc đại chiến cuối cùng         370
  +
  +
Khám phá chế độ độc tài         373
  +
  +
Vượt lên các “chủ nghĩa”         376
  +
  +
Một vài lời về quyền lực cá nhân      377
  +
  +
Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo
  +
lực        378
  +
  +
Sự lãnh đạo giác ngộ mới        381
  +
  +
Trật tự thế giới mới của Illuminati    383
  +
  +
Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ)    386
  +
  +
Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối        387
  +
  +
PHẦN 15: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 390
  +
  +
Dẫn nhập    390
  +
  +
Các ngôi làng sinh thái  390
  +
  +
Các cộng đồng tâm linh 391
  +
  +
Các công xã          392
  +
  +
Các cấu trúc cộng đồng khác   393
  +
  +
Làm thế nào để thành lập một cộng đồng   395
  +
  +
Nói thêm về các hội đồng        396
  +
  +
Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 397
  +
  +
Sống trong Thiên Đàng  398
  +
  +
Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một
  +
cộng đồng        399
  +
  +
PHẦN 16: VAI TRÕ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH   
  +
  +
CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ   402
  +
  +
THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT
  +
  +
Sứ mệnh và mục tiêu của loài người  402
  +
  +
Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và
  +
những người giúp đỡ      404
  +
  +
Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ
  +
các thế giới Thiên    405
  +
  +
Thể   
  +
  +
Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra       408
  +
  +
Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần        408
  +
  +
Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu”  410
  +
  +
Hội 
  +
Đồng  Ngân  Hà, 
  +
Những  Anh  Em 
  +
Trắng  Cao  Cả 
  +
(Great  White  411
  +
  +
Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần       
  +
  +
Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà    412
  +
  +
Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã
  +
thăng lên       415
  +
  +
Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh
  +
(Elementals), các tiên nữ và      420
  +
  +
giới chư thiên       
  +
  +
Trái Đất ngầm      422
  +
  +
Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 422
  +
  +
Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh    423
  +
  +
Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn
  +
đề của con người trong         424
  +
  +
sự chuyển đổi      
  +
  +
Những lời tiên tri cụ thể 426
  +
  +
Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 427
  +
  +
Trở thành các công dân của Thiên Hà        429
  +
  +
PHẦN 17: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC       431
  +
  +
Dẫn nhập    431
  +
  +
Pleiades      431
  +
  +
Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời        432
  +
  +
Trái Đất      432
  +
  +
Kim Tinh    433
  +
  +
Mộc Tinh    434
  +
  +
Thổ Tinh    435
  +
  +
Alpha Centaurus  435
  +
  +
Tau Cetius  436
  +
  +
Fomalhaut  437
  +
  +
Thất Tinh   437
  +
  +
Các hội đồng cao cấp Pleiades 438
  +
  +
Hệ thống Orion    439
  +
  +
Betelguese   440
  +
  +
Rigel  441
  +
  +
Mintaka      442
  +
  +
Các hội đồng cao cấp Orion    442
  +
  +
Alpha Draconis    443
  +
  +
Những sinh mệnh Draconis đen tối   444
  +
  +
Những người Draconis sáng    444
  +
  +
Hội đồng cao cấp Draconis     445
  +
  +
Các thế giới Draconis     445
  +
  +
Zeta Reticulus      445
  +
  +
Những Người Essassani Và Hathor  446
  +
  +
Sirius 448
  +
  +
Sirius A      448
  +
  +
Sirius B      449
  +
  +
Andromeda 450
  +
  +
Các hội đồng Nebadon  451
  +
  +
Antares       452
  +
  +
Nibiru         452
  +
  +
Arcturus     453
  +
  +
Các hội đồng Aldebaran 454
  +
  +
Các hội đồng Alcyone    454
  +
  +
Hội Đồng Ngân Hà        455
  +
  +
Sao Bắc Cực         456
  +
  +
Lyra/Vega   456
  +
  +
Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự
  +
liên hệ đến Trái Đất      457
  +
  +
PHẦN 18: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 459
  +
  +
Dẫn nhập    459
  +
  +
Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa
  +
học  459
  +
  +
Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những
  +
sự thay đổi  460
  +
  +
Triết lý của sự thay đổi  463
  +
  +
PHẦN 19: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI        465
  +
  +
Dẫn nhập    465
  +
  +
Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo     466
  +
  +
Thuốc phiện của quần chúng   467
  +
  +
Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc         468
  +
  +
PHẦN 20: SỰ DUY LINH      470
  +
  +
PHẦN 21: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI    473
  +
  +
PHẤN 22: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI       478
  +
  +
Dẫn nhập    478
  +
  +
Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự   479
  +
  +
Sự hiện ra Trái Đất mới 480
  +
  +
PHẦN 23: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI  482
  +
  +
Dẫn nhập    482
  +
  +
Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến        483
  +
  +
Khủng hoảng năng lượng        484
  +
  +
Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên     484
  +
  +
Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm
  +
sắp tới 486
  +
  +
Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế         488
  +
  +
Một chút về NESARA   489
  +
  +
PHẦN 24: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ     493
  +
  +
Dẫn nhập    493
  +
  +
Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm        495
  +
  +
Các công nghệ thay thế đang tồn tại 495
  +
  +
Năng lượng mặt trời       496
  +
  +
Thủy điện   496
  +
  +
Năng lượng gió     497
  +
  +
Các cục pin nhiên liệu hydrogen       498
  +
  +
Xăng sinh học      498
  +
  +
Các phương tiện và máy móc cải tiến         498
  +
  +
Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt
  +
trời, gió và thủy      499
  +
  +
năng 
  +
  +
Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất         499
  +
  +
Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp
  +
dụng năng lượng thay thế 500
  +
  +
Các công nghệ mới         501
  +
  +
Nhiệt hạch lạnh    501
  +
  +
Radionics    502
  +
  +
Trọng lực và điện từ       502
  +
  +
Đo lường tư tưởng          504
  +
  +
Công nghệ điểm không  506
  +
  +
Điểm không và các chiều kích 506
  +
  +
Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau
  +
của Vũ Trụ        506
  +
  +
Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư
  +
tưởng 511
  +
  +
Sự phân hóa bên trong loài người     511
  +
  +
Nói thêm nữa về công nghệ điểm không     515
  +
  +
Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity       518
  +
  +
Năng lượng cho nhà ở và công việc   519
  +
  +
Các hệ thống nông nghiệp mới          520
  +
  +
Nền kiến trúc khai sáng 522
  +
  +
Những loại vật liệu xây dựng  524
  +
  +
Các thành phố của tương lai    525
  +
  +
Những thiết bị giao thông mới 526
  +
  +
Du hành xuyên thời gian và không gian     527
  +
  +
Những tiến bộ trong y học       531
  +
  +
Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển
  +
đổi  536
  +
  +
Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi       538
  +
  +
PHẦN 25: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI         540
  +
  +
Dẫn nhập    540
  +
  +
Di truyền học       540
  +
  +
Các mã và các khóa DNA       541
  +
  +
Chuỗi DNA 542
  +
  +
Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn       544
  +
  +
PHẦN 26: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN    547
  +
  +
Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất        547
  +
  +
Luật hấp dẫn        547
  +
  +
Sáng tạo thực tại của bạn        548
  +
  +
PHẦN 27: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN        551
  +
  +
Dẫn nhập    551
  +
  +
Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song     551
  +
  +
Phần 28: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD   555
  +
  +
Nội dung hội thảo của Leah - Phần 1         555
  +
  +
Nội dung hội thảo của Leah - Phần 2         558
  +
  +
Nội dung hội thảo của Leah - Phần 3         562
  +
  +
Nội dung hội thảo của Leah - Phần 4         565
  +
  +
Phần 29: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 567
  +
  +
Người Arcturus và sự thăng lên - phần 1    567
  +
  +
Người Arcturus và sự thăng lên - phần 2    571
  +
  +
KẾT LUẬN          575
  +
  +
'''<nowiki/><nowiki/><nowiki/>'''

Phiên bản lúc 07:39, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Nhà ngoại cảm Sal Rachele đã cho ra đời 3 cuốn sách mang tên

- THE FOUNDERS

- EARTH CHANGES AND 2012

- EARTH AWAKENS: PROPHECY 2012-2030

Người chuyển dịch: Minh_Minh và một số người khác

Biên tập & chỉnh sửa: Nhóm Lightworker-vietnam

Trong các cuốn sách này nói nhiều về các thông điệp mà nhà ngoại cảm Sal Rachele đã nghe được từ các bậc thần linh về sự biến đổi của trái đất. Mục lục dưới đây:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 

Một bình luận về phương pháp trao truyền

Một cái nhìn vào tương lai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO 

Các Đấng Sáng Tạo       20

Buổi bình minh mới       26

Sự tốt nghiệp        26

Một cuộc hành trình vào tương lai    28

Một nét đại cương về ba Trái Đất song song        29

Sự đồng sáng tạo cá nhân và sự đồng sáng tạo tập thể  30

Vượt qua cánh cổng 2012       30

PHẦN 2: TÍNH TỰ NHIÊN CỦA SỰ SÁNG TẠO      33

Dẫn nhập    33

Những Sự An Bài Thần Thánh         38

Sự An Bài Thần Thánh thứ nhất - Lời giải cho sự trượt xuống         38

Sự An Bài Thần Thánh thứ hai - Sự Chuyển Đổi Thiên Hà    40

Sự An Bài Thần Thánh thứ ba - Chuyển động tiến động thẳng hàng của   41

Trái Đất     

Sự An Bài Thần Thánh thứ tư - Bánh xe luân hồi         41

Sự An Bài Thần Thánh thứ năm - Sự thăng lên xoáy trôn ốc 42

Sự An Bài Thần Thánh thứ sáu - Sự thăng lên tập thể  42

Sự An Bài Thần Thánh thứ bảy - Sự can thiệp từ những người trợ giúp    44

của Thượng Đế    

Sự An Bài Thần Thánh thứ tám - Sự đến của những đứa trẻ giác ngộ        46

Các bạn là các Chúa Sáng Tạo          47

Các khái niệm về Thiên Đàng và Địa Ngục 48

Vai trò của các bạn như những Chúa Sáng Tạo   49

Vũ Trụ địa phương đã được tạo ra bởi các Chúa Sáng Tạo     50

Khám phá các thế giới bên ngoài      50

Khả năng của cơ cấu nhận thức của các bạn        51

Các động lực của nhận thức ở mật độ thấp 52

Sự trở lại mật độ 7         53

Nói thêm về các sự tương tự của quá trình Sáng Tạo     53

Tiến hóa từ mật độ 3 lên mật độ 7    54

Sự lựa chọn trở lại các mật độ thấp hơn sau khi đã đạt tới mật độ 7          55

Sự tiến hóa của các hệ thống hành tinh      56

Sự thăng lên của Mẹ Trái Đất  57

Hình Học Thần Thánh và các Biểu Tượng Thần Thánh 58

Sự hiểu biết về các mật độ cao hơn và thấp hơn  60

Hoàn thành nghiệp        60

Sự tiến hóa và tái sinh của thế giới động vật        62

Các mẫu vật tuyệt chủng và sự tái sinh của các nhóm hồn     63

Điều gì xảy ra khi các sinh mệnh mật độ cao hơn hạ thấp rung động        64

Khuôn Mẫu Chủ Yếu    65

Tính tự nhiên của sự vô tận     65

PHẦN 3: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO NÓI VỀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT 68

Khởi nguyên của sự sống        68

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 1       70

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 2       73

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 3       77

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 4       80

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 5       83

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 6       86

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 7       90

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 8       95

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 9       98

Lịch sử Trái Đất theo các Đấng Sáng Tạo - Phần 10     102

PHẦN 4: CÁC ĐẤNG SÁNG TẠO VÀ CHU KỲ VĨ ĐẠI    107

Dẫn nhập    107

Các xúc tác cho sự thay đổi lớn        111

Những thay đổi đối với trường điện từ của Trái Đất      118

Những thay đổi của Mặt Trời trong sự chuyển đổi        122

Tác động của sự chuyển đổi lên các hành tinh khác       124

PHẦN 5: SỰ PHÂN MẢNH VÀ HỢP NHẤT LINH HỒN, NHỮNG       126

NGƯỜI NHẬP XÁC    

Dẫn nhập    126

Bản chất của các cụm hồn và sự phân mảnh linh hồn   126

Sự hợp nhất linh hồn     131

Các kỹ thuật cho việc triệu hồi các mảnh hồn đã mất của các bạn và trả lại        132

các mảnh hồn của những người khác

Gặp gỡ các mảnh hồn nguyên thủy khác trên Trái Đất 133

Các linh hồn sinh đôi     134

Nói thêm về những sự phân mảnh linh hồn         135

Những gia đình hồn mở rộng   136

Những người nhập xác và những sự chuyển đổi linh hồn        138

Những sự chuyển đổi linh hồn tình nguyện 138

Những sự chuyển đổi linh hồn không tình nguyện         139

Những sự chuyển đổi linh hồn một phần    140

Vai trò của những người nhập xác trong những thay đổi của Trái Đất       141

PHẦN 6: NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN VÀ XUNG QUANH      143

TRÁI ĐẤT VÀ NHÓM ILLUMINATI      

Dẫn nhập    143

Bản chất của các dòng thời gian        143

Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh Trái Đất    144

Người ngoài hành tinh dạng vật lý đã kết hợp với Trái Đất ở thời gian     145

hiện tại       

Người ngoài hành tinh đi giữa con người, và chính sách không can thiệp  145

Người ngoài hành tinh phản loạn      146

Các chủng tộc sao trên Trái Đất       148

Những người Orion sáng và đen tối  149

Người ngoài hành tinh ảnh hưởng đến Trái Đất từ các thế giới Astral        151

Những người Draconis sáng và đen tối và tương lai của họ trên Trái Đất  151

Ảo ảnh về Thiên Đàng   156

Vai trò của những người Sirius         156

Ảnh hưởng của những người Illuminati      157

Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus       161

Những âm mưu nổi tiếng - Sự thật hay bịa đặt     165

PHẦN 7: THĂNG LÊN CÁC TẦNG THỨ CAO HƠN 175

Dẫn nhập    175

Một giải thích về sự thăng lên 177

Các cơ cấu của sự thăng lên     179

Trải nghiệm về các mật độ cao hơn   180

Các trải nghiệm của sự thăng lên      181

Mô hình 24 chuỗi DNA 185

Sự quan tâm đến môi trường   186

Nói thêm về DNA 186

Hệ thống luân xa  187

Sự thiền định        189

PHẦN 8: TÂM LÝ HỌC CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VÀ 190

SỰ TĂNG TRƯỞNG LINH HỒN   

Dẫn nhập    190

Lắng nghe thân thể bạn  191

Những kĩ thuật hàn gắn thể tình cảm          191

Sự tăng trưởng linh hồn 192

PHẦN 9: TỔNG QUAN CÁC DÕNG THỜI GIAN TƯƠNG LAI   198

Một cái nhìn cơ bản về tương lai       198

Trải nghiệm ngưỡng cửa 2012 199

Những thay đổi về mặt vật lý trong những linh hồn mật độ 4 201

Góc nhìn từ dưới lên      204

Những linh hồn mật độ 4 rời bỏ các gia đình mật độ 3 của họ          205

Giai đoạn 2012 đến 2013        206

Di chuyển xa hơn sau thời điểm 2013        207

Những thách thức trong các cộng đồng giác ngộ  208

Năm 2014   209

Sự xuất hiện của các Hội đồng Ánh Sáng   211

Giai đoạn 2014 - 2016   211

Thế giới chết chóc mật độ 3     213

Trái Đất Mới bắt đầu xuất hiện        215

Sao Chổi năm 2017       216

Các năm từ 2018 đến 2020     218

Các năm từ 2020 đến 2030     219

Sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030         220

Sự Chuyển Đổi Thiên Hà 2030 - 2100       222

PHẦN 10: BẢN CHẤT CỦA THỜI GIAN         223

Dẫn nhập    223

Trái Đất phi tuyến và các tầng thứ sinh mệnh của cô ấy         225

Mối quan hệ giữa tư tưởng và thời gian      226

Những thay đổi trong bản chất của thời gian       227

Các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn     229

Đối mặt với “Sự thật của cái là như vậy”   231

Sáng tạo một dòng thời gian mà trao quyền cho các bạn        232

Các đời sống quá khứ, hiện tại và tương lai         232

Bản chất thực sự của nghiệp    233

Nói thêm về các đời sống song song 234

Ba dòng thời gian trội của Trái Đất  237

PHẦN 11: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG     241

Tư tưởng của sự chuyển đổi    241

Sự thức tỉnh tâm linh     241

Những sự xao nhãng trên con đường tâm linh của các bạn      242

Linh hồn đẩy nhân tính trở lại với sự giác ngộ     243

Sự thanh lọc trên Trái Đất       244

Những lý do cho sự thanh lọc hiện đang diễn ra trên Trái Đất          245

Những xúc tác cho sự thay đổi bên trong   247

Nguyên nhân của “bóng tối” trên Trái Đất 249

Những cố gắng đảo ngược mọi thứ của các Đấng Lâm Phàm  250

Tính phức tạp của tự do ý chí 251

Sự hư hỏng hệ thống miễn dịch trong các linh hồn mật độ 3   251

Sự hàn gắn của những linh hồn mật độ 4   255

Những rào cản chung nhất đối với sự giác ngộ     256

Những thay đổi sinh học trong các linh hồn đang thăng lên    257

Thay đổi tư tưởng và hàn gắn thân thể của các bạn       258

Những kỹ thuật hàn gắn và trị liệu đề xuất 261

Thiền định Alpha - Theta        262

Tái lập trình tiềm thức   262

Tha thứ và buông bỏ     263

Liệu pháp Gestalt với sự hàn gắn tinh thần         264

Kỹ thuật Rebirthing       265

Hồi phục linh hồn và hợp nhất linh hồn     265

Sự giải phóng các thân thể ether và astral  266

Hàn gắn dòng thời gian  267

Hàn gắn dòng thời gian ngược 268

Kết nối dòng thời gian tương lai        269

Phương tiện ánh sáng Merkabah       270

Những triệu chứng gene của sự thăng lên    271

Năng lượng trẻ trung và vô hạn        274

Những thay đổi đối với các tế bào của các bạn - Các cơ cấu của sự thăng  275

lên    

Tác động của các sự chuyển đổi cổng đối với sự thăng lên      277

Những thay đổi tâm lý được chờ đợi khi các bạn đi qua các cổng     279

Gọi lại đời sống quá khứ         281

Những hiểu biết siêu hình và những hiểu biết tâm linh  283

Cân bằng vai trò của những người hướng dẫn tinh thần 286

Hai bước tiến, một bước lùi     290

Ăn kiêng và dinh dưỡng cho những linh hồn đang thăng lên   291

Những biểu hiện của sự ăn kiêng trên con đường thăng lên     297

Các thói nghiện và làm thế nào để hàn gắn chúng         298

Những thói nghiện quá trình   298

Các thói nghiện chất      301

PHẦN 12: NHỮNG THAY ĐỔI TỪ BÊN NGOÀI      307

Dẫn nhập    307

Những nhân tố dị thường trên Mặt Trời và trong các hành tinh       308

Các điểm đen, các lưỡi lửa, và các cơn bão Mặt Trời     310

Tác động của những biến đổi điện từ lên cơ thể con người      310

Các đường lưới và các đường ley       313

Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của Trái Đất      315

Một số sự can thiệp bởi các nhóm Thiên Hà khác nhau 319

Sự ô nhiễm điện từ         321

Những thay đổi của khí hậu    321

Các trận bão, lốc tố và các trận gió xoáy dữ dội  324

Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt  325

Khô hạn và lụt lội 326

Các viễn cảnh cho một kỷ băng hà khác     327

Lượng mưa nhiều và ít   328

Hạn hán và lụt lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực         329

Đói và khát trong loài người   330

Những nơi tốt nhất để tránh lụt lội và hạn hán    331

Những trận động đất và phun trào núi lửa 332

Vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa     334

Những sự thay đổi của đường bờ biển        337

Di cư khỏi các thành phố ven biển    337

Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao    339

Những thay đổi đối với hệ động thực vật   340

Những thay đổi về nông nghiệp trong Trái Đất Mới      342

Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp 343

Nhận xét và tổng kết     346

PHẦN 13: CÁC THỰC TẠI KINH TẾ      347

Nền kinh tế nhị nguyên  347

Nguyên nhân gốc rễ của sự kiểm soát và đàn áp  348

Vấn đề đối với việc buông bỏ vật chất       349

Sự suy thoái của các quốc gia phương Tây 351

Các dấu hiệu của sự sụp đổ     352

Sự sụp đổ của nền kinh tế phương Đông    355

Lịch trình sự sụp đổ       356

Các giải pháp được đưa ra bởi giới cầm quyền tinh hoa 357

Các giải pháp khai sáng đối với sự sụp đổ của nền kinh tế     358

Các kim loại quý và sự trở lại giá trị của chuẩn vàng    360

Bãi bỏ các hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép     360

Đất đai (Bất động sản)   361

Các loại tiền tệ mới        362

Nói về sự ly khai  363

Nền kinh tế giác ngộ      364

Một vài gợi ý cho việc ứng phó đối với sự sụp đổ của nền kinh tế   366

Những nơi cần tránh trong suốt quá trình diễn ra sự chuyển đổi kinh tế    367

Những địa điểm an toàn về mặt kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi     369

PHẦN 14: CÁC CẤU TRÖC CHÍNH TRỊ 369

Dẫn nhập    369

Cuộc đại chiến cuối cùng         370

Khám phá chế độ độc tài         373

Vượt lên các “chủ nghĩa”         376

Một vài lời về quyền lực cá nhân      377

Triển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và bạo lực        378

Sự lãnh đạo giác ngộ mới        381

Trật tự thế giới mới của Illuminati    383

Trật tự thế giới mới (nhưng hóa ra là cũ)    386

Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối        387

PHẦN 15: NHỮNG CỘNG ĐỒNG CÓ CHỦ Ý 390

Dẫn nhập    390

Các ngôi làng sinh thái  390

Các cộng đồng tâm linh 391

Các công xã          392

Các cấu trúc cộng đồng khác   393

Làm thế nào để thành lập một cộng đồng   395

Nói thêm về các hội đồng        396

Trở lại với sự cân bằng của tự nhiên 397

Sống trong Thiên Đàng  398

Những nơi tốt nhất để thành lập hoặc gia nhập một cộng đồng        399

PHẦN 16: VAI TRÕ CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TÍCH   

CỰC VÀ NHỮNG SINH MỆNH ĐÃ THĂNG LÊN TRONG SỰ   402

THAY ĐỔI CỦA TRÁI ĐẤT

Sứ mệnh và mục tiêu của loài người  402

Vai trò của những người hướng dẫn tinh thần và những người giúp đỡ      404

Các sinh mệnh mật độ cao đang trợ giúp Trái Đất từ các thế giới Thiên    405

Thể   

Các cơ cấu của sự giúp đỡ được đưa ra       408

Sự bảo vệ tâm linh và tinh thần        408

Những nhóm trợ giúp thầm lặng đằng sau “sân khấu”  410

Hội  Đồng  Ngân  Hà,  Những  Anh  Em  Trắng  Cao  Cả  (Great  White  411

Brotherhood) và Các phẩm cấp Thiên Thần       

Nói rõ hơn về Hội Đồng Ngân Hà    412

Các Thiên Thần, Tổng Thiên Thần và các vị Thầy đã thăng lên       415

Các thần linh (Earth spirits), các tinh linh (Elementals), các tiên nữ và      420

giới chư thiên       

Trái Đất ngầm      422

Các sinh mệnh mật độ cao tạm trú trên Trái Đất 422

Kết nối với các thực thể ngoài hành tinh    423

Sự dính líu của người ngoài hành tinh vào các vấn đề của con người trong         424

sự chuyển đổi      

Những lời tiên tri cụ thể 426

Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn 427

Trở thành các công dân của Thiên Hà        429

PHẦN 17: SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC       431

Dẫn nhập    431

Pleiades      431

Mặt Trời Và Hệ Mặt Trời        432

Trái Đất      432

Kim Tinh    433

Mộc Tinh    434

Thổ Tinh    435

Alpha Centaurus  435

Tau Cetius  436

Fomalhaut  437

Thất Tinh   437

Các hội đồng cao cấp Pleiades 438

Hệ thống Orion    439

Betelguese   440

Rigel  441

Mintaka      442

Các hội đồng cao cấp Orion    442

Alpha Draconis    443

Những sinh mệnh Draconis đen tối   444

Những người Draconis sáng    444

Hội đồng cao cấp Draconis     445

Các thế giới Draconis     445

Zeta Reticulus      445

Những Người Essassani Và Hathor  446

Sirius 448

Sirius A      448

Sirius B      449

Andromeda 450

Các hội đồng Nebadon  451

Antares       452

Nibiru         452

Arcturus     453

Các hội đồng Aldebaran 454

Các hội đồng Alcyone    454

Hội Đồng Ngân Hà        455

Sao Bắc Cực         456

Lyra/Vega   456

Các tầng thứ rung động của các thế giới mà có sự liên hệ đến Trái Đất      457

PHẦN 18: PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC 459

Dẫn nhập    459

Một thảo luận tóm tắt thêm nữa của phương pháp khoa học  459

Một số tài liệu nhân loại học đã lý giải về những sự thay đổi  460

Triết lý của sự thay đổi  463

PHẦN 19: TÔN GIÁO VÀ SỰ THAY ĐỔI        465

Dẫn nhập    465

Điều gì xảy ra khi bản ngã kiểm soát tôn giáo     466

Thuốc phiện của quần chúng   467

Giải quyết thế nào với các tôn giáo dân tộc         468

PHẦN 20: SỰ DUY LINH      470

PHẦN 21: XÃ HỘI HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI    473

PHẤN 22: CHÍNH TRỊ VÀ SỰ THAY ĐỔI       478

Dẫn nhập    478

Những tiên đoán cụ thể về chính trị và quân sự   479

Sự hiện ra Trái Đất mới 480

PHẦN 23: KINH TẾ VÀ SỰ THAY ĐỔI  482

Dẫn nhập    482

Cuộc khủng hoảng y tế sắp đến        483

Khủng hoảng năng lượng        484

Sự biến mất của các nguồn nhiên liệu tự nhiên     484

Các hoạt động kinh tế được chờ đợi trong những năm sắp tới 486

Viễn cảnh thiêng liêng về nền kinh tế         488

Một chút về NESARA   489

PHẦN 24: SỰ TIẾN BỘ CỦA CÔNG NGHỆ     493

Dẫn nhập    493

Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm        495

Các công nghệ thay thế đang tồn tại 495

Năng lượng mặt trời       496

Thủy điện   496

Năng lượng gió     497

Các cục pin nhiên liệu hydrogen       498

Xăng sinh học      498

Các phương tiện và máy móc cải tiến         498

Những nơi tốt nhất cho việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và thủy      499

năng 

Những vị trí lắp đặt tốt nhất trên mảnh đất         499

Những vị trí tốt nhất trên Trái Đất cho việc áp dụng năng lượng thay thế 500

Các công nghệ mới         501

Nhiệt hạch lạnh    501

Radionics    502

Trọng lực và điện từ       502

Đo lường tư tưởng          504

Công nghệ điểm không  506

Điểm không và các chiều kích 506

Làm sao để truy cập vào các chiều kích khác nhau của Vũ Trụ        506

Làm thế nào vùng trống điện từ tác động vào tư tưởng 511

Sự phân hóa bên trong loài người     511

Nói thêm nữa về công nghệ điểm không     515

Các loại thiết bị điểm không và thiết bị Over-unity       518

Năng lượng cho nhà ở và công việc   519

Các hệ thống nông nghiệp mới          520

Nền kiến trúc khai sáng 522

Những loại vật liệu xây dựng  524

Các thành phố của tương lai    525

Những thiết bị giao thông mới 526

Du hành xuyên thời gian và không gian     527

Những tiến bộ trong y học       531

Việc tái xây dựng thế giới mật độ 3 sau sự chuyển đổi  536

Một cách nhìn khác của sự chuyển đổi       538

PHẦN 25: SINH HỌC VÀ SỰ THAY ĐỔI         540

Dẫn nhập    540

Di truyền học       540

Các mã và các khóa DNA       541

Chuỗi DNA 542

Khởi động khuôn mẫu thăng lên của các bạn       544

PHẦN 26: LUẬT HẤP DẪN VÀ SÁNG TẠO THỰC TẠI CỦA BẠN    547

Siêu hình học của những sự thay đổi của Trái Đất        547

Luật hấp dẫn        547

Sáng tạo thực tại của bạn        548

PHẦN 27: ĐỜI SỐNG TRONG CÁC TRẠNG THÁI THĂNG LÊN        551

Dẫn nhập    551

Một sự tóm tắt thêm nữa về các Trái Đất song song     551

Phần 28: NỘI DUNG HỘI THẢO CỦA LEAD   555

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 1         555

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 2         558

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 3         562

Nội dung hội thảo của Leah - Phần 4         565

Phần 29: NGƯỜI ARCTURUS VÀ SỰ THĂNG LÊN 567

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 1    567

Người Arcturus và sự thăng lên - phần 2    571

KẾT LUẬN          575

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.